Circulariteitshub Groningen

Circulariteitshub Groningen

lokale waardeketen voor innovatief hergebruik in Groningen

 

De Gemeente Groningen heeft ons gevraagd de lokale waardeketen toe te passen voor de vormgeving van de Circulariteitshub. In 2025 wil de gemeente een circulaire gemeente zijn als het gaat om huishoudelijk afval. Het opzetten van een Circulariteitshub kan hierin een belangrijk bijdrage leveren: een afvalbrengstation 2.0, waar grondstoffen en producten maximaal hergebruikt worden. Eén plek waar bedrijven, onderwijs, circulaire ondernemers en de creatieve sector innoveren voor een afvalloze gemeente.

Lokale waardeketen
We zijn gevraagd de lokale waardeketen toe te passen en een advies te geven voor de ontwikkeling en vormgeving van de hub. House of Design werkt met wat we noemen de lokale waardeketen. We koppelen de schakels uit de productieketen aan de effecten op het milieu en de maatschappij en we zetten daarbij de kracht van de regio in. We betrekken ontwerpers, architecten, makers, bouwers, materiaalverwerkers, werkplaatsen, kennisinstellingen, sociale instellingen, wijkorganisaties, grote en kleine bedrijven, diverse maakinitiatieven en de gemeente zelf om vraag en aanbod goed in kaart te kunnen brengen.

De waarden die we met het model willen beïnvloeden zijn; minder afval, biodiversiteit, verlaging CO2 uitstoot, stimuleren van lokale trots en werkgelegenheid en nieuwe circulaire verdienmodellen. In de lokale waardeketen is het van belang dat de schakels zich zoveel mogelijk binnen een straal van 100 kilometer bevinden waardoor de impact direct betrekking heeft op de regio. De afvalstromen waar we ons eerst op richten zijn b-hout, oud ijzer en textiel.

De opdracht bestaat uit verschillende fases:
– interviews met de schakels die nauw betrokken (willen) zijn bij het verwerken van particulier afval
– signaleren kansen in de afvalstromen
– verbinden aan maakindustrie
– verbinden mogelijke afnemers/klanten
– organiseren waardeketengesprekken
– uitbrengen toolkit of handboek

Voor meer informatie over ons lokaal waardeketenmodel en de toepassing ervan voor de circulariteitshub klik hier voor de folder en voor een toelichting op de kernschakels uit de lokale waardeketen klik hier.

IN HET KORT

Waar: Groningen
Wanneer: 2019 – 2020
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Partners: TSIF, Gemeente Groningen en alle stakeholders in de schakels van de keten, rondom het ontwerpen met, het verwerken en hergebruik van de regionale afvalstromen b-hout, ijzer en textiel.

Blog