Biobased cup

BIOBASED CUP

ontwikkeling van duurzame multi-use en bioafbreekbare drinkbekers voor festivals.

Dit Europese project gaat over twee belangrijke actuele onderwerpen: het (her)gebruik van bioplastic voor drinkbekers en het stimuleren van hergebruik van drinkbekers op festivals.

Partners
Samen met NHL/Stenden Hogeschool, Limm recycling, Worldperfect (Denemarken), Innofest en Hogeschool Van Hall Larenstein werken we aan de ontwikkeling van duurzame drinkbekers. Doel is het introduceren van bioplastic voor drinkbekers én het stimuleren van gebruik en hergebruik van deze drinkbekers op festivals.

Materiaalonderzoek
Het materiaal dat we willen gebruiken is polyhydroxyalkanoaten (PHA), een bioplastic dat geschikt is voor koude en warme dranken. Op dit moment is het volgens de eisen van de Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) niet toegestaan om PHA te hergebruiken voor voedselproducten, daarom wordt het materiaal momenteel nog  ‘gedowncycled’ naar een ander product. De PHA wordt gemaakt van lokale biomassa, gewonnen uit afvalwater uit Friesland.

Gedragsverandering
In Nederland worden drinkbekers vaak maar een keer gebruik en vervolgens weggegooid. Dit gebeurt op grote schaal op festivals, maar ook op scholen en op veel kantoren. Wij willen deze gewoonte graag doorbreken en daarom werken we de komende maanden aan een innovatief en geschikt ontwerp.

BIOCAS100%
Het ontwikkelen van ‘biobased’-drinkbekers is onderdeel van een Interreg-project van de provincie Friesland, genaamd BIOCAS100% (BIOmassa CAScading to 100%). Het project heeft als doel economische, maatschappelijke en ecologische vooruitgang te genereren in landelijke gebieden, door het optimaal gebruik van biomassagrondstoffen.

De landelijke gebieden in de Noordzeeregio moeten een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van een regionale circulaire bio-economie. Deze ontwikkeling aanwakkeren en de landelijke gebieden omvormen naar slimme gespecialiseerde regio’s is het doel van het BIOCAS-project. In deze gebieden is het lokale gebruik van biomassa geïntegreerd op basis van ‘cascading principles’. Dit betekent dat je eerst de waardevolle stoffen uit de biomassa haalt, alvorens je het verwerkt.

Deelproject duurzame drinkbeker
De Provincie Friesland werkt in BIOCAS100% samen met partners uit Nederland, Denemarken, Duitsland en België, waaronder veel kennisinstellingen die bezig zijn met onderzoek naar bioplastic. NHL/Stenden Hogeschool heeft House of Design gevraagd om het deelproject rondom de ‘biobased’-drinkbeker te ontwikkelen en te leiden. Dit vanwege de kennis en ervaring van Eileen Blackmore, en haar uitgebreide netwerk rondom het thema duurzaamheid.

ACTIVITEITEN

  • Vooronderzoek naar situatie op festivals.
  • Levenscyclusanalyse (LCA) bioplastic bekers.
  • ‘Design driven innovation’; ontwerpsessies met studenten en partners van de waardeketen.
  • Testen op festival Here comes the summer 2018 in samenwerking met Innofest.
  • Ontwikkelen van een handleiding voor een duurzame waardeketen.
  •  Eindsymposium in Aarhus 2019.

IN HET KORT

Waar: Groningen
Wanneer:  juli 2017 – november 2021
Partners: NHL/Stenden Hogeschool, Limm recycling, Worldperfect (DK), Innofest en Van Hall Larenstein.
Financiële steun: InterregNSR, Provincie Friesland
Tags: innovatie, lokaal, hergebruik, bioplastic.

Hier kunt u de Biocas_quick guide downloaden waarin de ketenwerking uitgebreid wordt omschreven.

Er is een korte documentaire gemaakt door NHL Stenden waarin Marije Boonstra langs de verschillende stakeholders fietst om hun rol in de keten toe te lichten.