WadWier

WadWier

Doordat de bevolking en de welvaart aan het toenemen is, is er ook een grote vraag naar zuivel, vlees en andere voedselgroepen. Door deze toename is het zichtbaar geworden hoe afhankelijk wij in Nederland zijn van grondstoffen die worden geïmporteerd vanuit andere landen en continenten. Wanneer we spreken van schaarste, een pandemie of andere externe factoren zal dit direct een bedreiging vormen voor de voedsel- en grondstoffenvoorraad. Het is dus van cruciaal belang dat Nederland onafhankelijker wordt door haar eigen grondstoffen te benutten. Volgens onderzoek van de WUR (Wageningen University & Research) kan een duurzame zeewierteelt bijdragen aan de voedselvoorziening van de groeiende wereldbevolking. Voor Nederland biedt dit perspectief, met haar omvangrijke maritieme omgeving. In het kader lokaal beginnen is regionaal winnen bouwt House of Design lokale ketens om een circulaire maakindustrie te creëren in Noord-Nederland. Dit wordt gedaan in het project Wad van Waarde, waar de uitkomsten van WadWier een onderdeel van zijn.

Van zeewier naar grondstof
Zeewier heeft de eigenschappen om uit te groeien tot een teelt groter dan de top-3 gewassen; rijst, mais en tarwe. En kan een cruciale rol spelen in de voedselvoorziening van de toekomst. Om deze kansen optimaal te benutten is het van belang om te achterhalen hoe Nederland zeewier lokaal, grootschalig en zo duurzaam mogelijk kan gaan kweken als grondstof in de biobased maakindustrie. Daarom is House of Design partner binnen de pilot waarin zeewier wordt geteeld. Met deze pilot is er een economisch en ecologisch haalbaar prototype van de onshore aquacultuur (het kweken van waterplanten en -dieren) van de Ulva (zeewier) ontwikkelt. Het doel van deze pilot is om te achterhalen welke invloed de kweek van de Ulva heeft op de waarden van het water en indirect op de natuurwaarden van de Waddenzee. Dit wordt gedaan in een economisch en ecologisch haalbaar prototype van de onshore aquacultuur. Als uitgangspunt heeft dit onderzoek om vast te gaan stellen wat de optimale teeltcondities zijn voor optimale groei van de Ulva en wat het toekomstperspectief is voor de lokale kweek van de Ulva.

Rol House of Design
House of Design onderzoekt hoe de zeewierteelt grondstoffen kan bieden, om deze in te kunnen inzetten voor de lokale circulaire productie voor de maakindustrie van alternatieven voor de ‘niet afbreekbare plastics’. Voorbeelden van alternatieven zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van natuurplastic, een folie en pigment voor het kleuren van linnen dat wordt gesponnen vanuit vlas (dit wordt gedaan binnen het project Wad van Waarde). Deze opgedane kennis moet natuurlijk worden overgebracht. Daarom organiseert House of Design twee kennisdelingsactiviteiten waarin ontwerpers, producenten en andere geïnteresseerden kennis kunnen maken met de zeewierteelt. Het doeleinde van deze kennisdelingen is om uit Ulva een kleine collectie aansprekende consumentenproducten te ontwikkelen. Hiermee wil House of Design de potentie van de kweek van het Ulva onder de aandacht brengen en aantonen dat de Ulva als grondstof kan dienen voor biobased, multi-use en bio-afbreekbare producten.

Onderzoek omgeving Eemshaven
Het onderzoek naar de teelt van de Ulva wordt verricht op een tweetal buiten locaties in de Eemshaven. Er wordt in een aantal kleine bassins onderzoeken gedaan naar de groei, productie, samenstelling en waterkwaliteit. Daarnaast bevindt zich op deze locatie ook een groot bassin waar het zeewier wordt gekweekt. Dit zeewier wordt gebruikt om verschillende toepassingen mee te testen. De reden waarom er met een klein en een groot bassin wordt getest, is omdat er met de resultaten uit het kleine bassin geen doorvertaling gemaakt kan worden naar de resultaten van de kweek in een groot bassin. Het kweekbassin voor land-based zeewierteelt wordt geproduceerd door CIV Offshore & Shipping en het veldlaboratorium wordt bemand door de Hanzehogeschool in samenwerking met NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee).

Europese betekenis zeewierteelt
Het investeren in de zeewierteelt is niet alleen voor Nederland van belang. De teelt kan ook betekenis geven aan Europese doelstellingen. Een belangrijk onderdeel van deze doelstellingen is het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Zeewier heeft als eigenschap dat zij per ton droge stof 1,5 CO2eq opneemt en hierdoor bijdraagt aan minder CO2. Doordat zeewier ook nog eens als energiebron gebruikt kan worden is het een goede vervanger voor energie uit fossiele brandstof. Het Nederlandse beleid vloeit voort uit Europees beleid, wat betekent dat er veel aandacht is voor klimaat en economie. Daarom is het ook voor Nederland juist nu van belang om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van zeewierteelt.

IN HET KORT

Waar: Waddengebied en Eemshaven te Groningen
Wanneer: Maart 2022
Partners: House of Design, North Seaweed, CIV Offshore & Shipping, TCNN, Color&Brain en Hanzehogeschool Groningen
Financiële steun: Waddenfonds en eigen bijdrage
Website: https://wadwier.nl/

Blog