Haalbaarheidsonderzoek lokale biobased maakindustrie

SNN haalbaarheidsonderzoek

beloftevolle gewassen in een duurzame productieketen in De Marne

 

Met steun van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) hebben we een haalbaarheidsonderzoek verricht naar duurzame lokale productieketens in de gemeente De Marne. Dit onderzoek is een vervolg op het project We gaan het meemaken.

We hebben onderzoek gedaan naar de potentie van zes beloftevolle gewassen en de technische, economische en organisatorische haalbaarheid in een lokale duurzame productieketen. Met deze innovatieve keten hopen we een economische en duurzame impuls te geven aan de gemeente De Marne, nu opgenomen in de gemeente Het Hogeland.

Gewassen
De mogelijkheden van stro zijn onderzocht door ontwerpers Gerard de Hoop en Volken de Vlas (Studio Volop), hennep door Simone Larabi, bamboe door Paul Bloemers en Eileen Blackmore heeft zich bezig gehouden met zeewier, olifantsgras en vlas.

Aanpak
Het haalbaarheidsonderzoek geeft inzicht in de volgende aspecten: potentiële duurzame ketens en benadering van verschillende schakels, de technologische kwalificaties en specificaties die vereist zijn voor het opzetten van de duurzame ketens, technologieën om dit te bereiken (zowel bestaande als nog te ontwikkelen methoden), mogelijke verdienmodellen en mogelijke partnerschappen.

Toetsing
De haalbaarheid is getoetst op basis van literatuuronderzoek, deskresearch, gesprekken met experts en potentiële samenwerkingspartners. In het literatuuronderzoek en deskresearch is gezocht naar informatie over beloftevolle gewassen, bijbehorende teeltaspecten, verwerkingstechnologieën, technische specificaties en toepassingsmogelijkheden.

Daarnaast is er met diverse belanghebbenden gesproken over de haalbaarheidsaspecten, de mogelijke oplossingsrichtingen en het vervolgproject. De verkennende gesprekken zijn in eerste instantie toegespitst op toepassing in de gemeente De Marne.

Kansen
We zien duidelijk kansen voor de onderzochte gewassen en de toepassingen die de ontwerpers hebben uitgewerkt. Ook zien we mogelijkheden om innovatieve fabricagetechnieken te koppelen. Grondstoffen als bamboe, stro en hennep kunnen worden verwerkt tot plaatmateriaal, polymeren of panelen. Hiervoor zijn met name persmachines nodig, vervezelaars en de gehele chemie achter het ontwikkelen van polymeren. Om dit te realiseren zijn we in gesprek met partijen als Huis Veendam, Enkev, De Graanrepubliek. Het onderzoek naar polymeren pakken we op met Greenpac en NHL Stenden.

Vervolg
We zijn inmiddels al druk bezig met het vervolg op dit onderzoek. Met het project Lokale Maakplaats organiseren we een vervolg in het waddengebied. We gaan daar twee Lokale Maakplaatsen opzetten. Daarnaast starten we een educatief traject rondom Maakplaatsen in samenwerking met Keunstwurk in Friesland.

Vraag naar lokale producten
We merken dat er vraag is naar lokaal geproduceerde duurzame materialen en producten. Deze zijn nu nauwelijks verkrijgbaar. Toch is het vervolg nog afhankelijk van fondsen. De lokale en circulaire producten die worden ontwikkeld in de Maakplaats hebben een hogere kostprijs omdat de kosten voor research & development worden meegenomen. De productie zal eerst nog op kleine schaal plaatsvinden. Lokale partijen zijn nog niet klaar om deze prijs te betalen.

True costs
Voor het vervolg werken we met launching costumers. Dit zijn overheden en grote bedrijven in het noorden. Toonaangevende werkgevers, die zich willen verbinden aan de duurzame lokale productieketen. We maken voor deze partijen de true costs inzichtelijk, waardoor we de échte verschillen tussen de lokaal geproduceerde producten en ingescheepte producten kunnen tonen.

De true costs worden gebaseerd op de ware kosten van grondstof, vervoer, werkgelegenheid en gezondheid. Naast de grote bedrijven richten we ons ook op kleinere bedrijven, zodat de lokale economie ten volle kan mee profiteren. Een eerste partner hierin is Biblionet Groningen. Zij willen met ons praten over de akoestische panelen gemaakt van hennep en chitine en klein meubilair. Daarnaast zijn we in gesprek met enkele gemeenten en de provincie Groningen.

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Eileen Blackmore.

IN HET KORT

Waar: gemeente De Marne
Wanneer: 2018
Financiele steun: SNN
Tags: lokaal, gewassen, keten, innovatie